Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Vaarklaar


Artikel 1 Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen
Vaarklaar: “Opdrachtnemer”, en een Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van
toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden* niet door partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk is afgeweken.
*De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van door de
Opdrachtnemer in het kader van de/een opdracht ingeschakelde derden.
Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Opdrachtnemer en
zijn directie.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop¬ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene
voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zullen alsdan
in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde
bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene
voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is,
dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet
dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht
zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te
verlangen.


Artikel 2 Offertes, aanbiedingen
Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn
voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd
na 30 dagen.
Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de
Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel
daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van
overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen
reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de
aanbieding opgenomen aanbod dan is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst
komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders
aangeeft.
Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte
van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes
gelden niet automatisch voor toekomstige orders.


Artikel 3 Contractduur, uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst,
prijsverhoging
De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd,
tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk anders overeenkomen.
Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een
termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van
een termijn dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te
geven aan de overeenkomst.
Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen
van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der
wetenschap.
Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De
toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de
opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de
Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die
medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus
uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die
onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten
van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden
verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan
Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op
te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke
tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan
dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is
uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling
overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de
overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde
instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief
opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk
overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden
verhoogd of verlaagd. Opdrachtnemer zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door
een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering
worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst,
daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Opdrachtnemer
gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen
Opdrachtnemer bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de
uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen
tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van
de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Opdrachtnemer op en is voor de
Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de
overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen
hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe
hij jegens Opdrachtnemer gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan
de zijde van Opdrachtnemer daardoor direct of indirect ontstaan.
Indien Opdrachtnemer met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan
is Opdrachtnemer niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs
zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te
ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge
de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et
cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet
voorzienbaar waren.
Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt
dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend
de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de
overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Opdrachtnemer alsdan alsnog
bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag uit te
voeren;
indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Opdrachtnemer rustende
verplichting ingevolge de wet;
indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de
overeenkomst zal plaatsvinden;
of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de
koop zal plaatsvinden.


Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te
ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet
tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal
nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te
stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of
onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van
Opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk
overeengekomen condities zal nakomen.
Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich
anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de
overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de
Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen
opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot
vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot
vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en
deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst
terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van
enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van
wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer in
overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden
aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van
de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de
Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor
genoemde termijn te voldoen, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging -
indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de
Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet
langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Opdrachtnemer vrij om de
overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te
annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of
schadeloosstelling.
De vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de
werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken,
vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering
van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden
gebracht.


Artikel 5 Overmacht
Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever
indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld,
en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn
rekening komt.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de
wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien,
waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is
zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer of van derden
daaronder begrepen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de
omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat
Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan [object Object], dan is ieder der
partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade
aan de andere partij.
Voor zover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de
overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer
gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De
Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke
overeenkomst.


Artikel 6 Betaling en incassokosten
Betaling dient steeds te geschieden voor aanvang van de opdracht, uiterlijk 10 dagen na
factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd,
tenzij schriftelijk anders door Opdrachtnemer aangegeven.
Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de
Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd.
De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in
verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
Opdrachtnemer heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de
eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en
tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor
in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere
volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van
de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en
incassokosten worden voldaan.
De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Opdrachtnemer
verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek
6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen,
dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de
Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de
Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport
Voorwerk II. Indien Opdrachtnemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die
redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in
aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de
Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens
rente verschuldigd.


Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
Het door in het kader van de overeenkomst Opdrachtnemer geleverde blijft eigendom van
Opdrachtnemer.
Het door Opdrachtnemer geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag
niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is
niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere
wijze te bezwaren.
De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden
om de eigendomsrechten van Opdrachtnemer veilig te stellen.
Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop
willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Opdrachtnemer daarvan
onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder
eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffingsen waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan
Opdrachtnemer ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is
Opdrachtnemer gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever
zich er jegens Opdrachtnemer bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat
in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
Voor het geval Opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft
de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan
Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar
de eigendommen van Opdrachtnemer zich bevinden en deze terug te nemen.
Artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn
De door Opdrachtnemer te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan
op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal
gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken
die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de
Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en
voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Opdrachtnemer kan in dat geval andere
garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren
werkzaamheden.
De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 6 maanden na levering,
tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen.
Indien de door Opdrachtnemer verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd
geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt
verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of
voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de
houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door
derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer,
de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht
aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te
worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.
De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het
gevolg is van omstandigheden waar Opdrachtnemer geen invloed op kan uitoefenen, daaronder
begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of
temperaturen) et cetera.
De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment
dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden
zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van
het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen
dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen [object Object]
na levering schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken
dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan,
schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke
omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. De
Opdrachtgever dient Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De
Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde
zaken en hetgeen waartoe hij Opdrachtnemer opdracht gegeven heeft.
Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer
toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal
Opdrachtnemer de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel,
indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek
door de Opdrachtgever, ter keuze van Opdrachtnemer, vervangen of zorgdragen voor herstel
daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van
vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Opdrachtnemer te retourneren
en de eigendom daarover aan Opdrachtnemer te verschaffen, tenzij Opdrachtnemer anders
aangeeft.
Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan,
daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Opdrachtnemer daardoor gevallen,
integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief
administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen
en verweren jegens Opdrachtnemer en de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van een
overeenkomst betrokken derden, 2 jaar.


Artikel 9 Aansprakelijkheid
Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in
deze bepaling is geregeld.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat
Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of
onvolledige gegevens.
Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid
van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat
gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering
van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak
en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van
deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van
Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer
toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade,
voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe
schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor
indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade
door bedrijfsstagnatie.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te
wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.


Artikel 10 Vrijwaring
De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband
met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan
Opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien Opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden
aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te
staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de
Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer,
zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van
Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de
Opdrachtgever.


Artikel 11 Intellectuele eigendom
Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de
Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de
uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te
gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis
van derden wordt gebracht.


Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt
gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De
toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
De rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis
te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het
geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


Artikel 13 Vindplaats en wijziging algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel .
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de
totstandkoming van de rechtsbetrekking met Opdrachtnemer.
De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.